SafariBookings Foundation

Stichting SafariBookings Foundation werd oorspronkelijk als Stichting Tribal Foundation opgericht op 2 maart 2006. In 2018 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting SafariBookings Foundation en onze focus verlegd naar Afrika..

Doelstellingen van de stichting

\
Het steunen, bevorderen en opzetten van projecten met als doel het bieden van hulp aan minder bedeelden.
\
Het steunen, bevorderen en opzetten van projecten met als doel het behoud van natuur en natuurlijke fauna in derdewereldgebieden, met name Afrika.
\
Het werven van fondsen om projecten financieel te steunen.
\
Het fungeren als administratieve schakel tussen donateurs en projecten.

Beleid en strategie

Stichting SafariBookings Foundation werft fondsen via donaties van zowel privé personen als zakelijke relaties. We streven naast incidentele donaties ook naar periodieke vaste donaties.

Stichting SafariBookings Foundation streeft naar het zo direct mogelijk besteden van haar fondsen aan gerichte projecten met zo min mogelijk vertraging.

Stichting SafariBookings Foundation ondersteunt projecten die gericht zijn op het duurzaam verbeteren van de situatie van minder bedeelden, alsmede projecten die zich richten op natuurbehoud in Afrika.

Projecten, gericht op verbetering van de leefomstandigheden van de arme lokale bevolking in Afrika, zullen met name:

Zelfvoorzienend

Gericht zijn op het op termijn zelfvoorzienend worden in de eigen financiering, waardoor we afhankelijkheid van blijvende financiële donaties willen voorkomen.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het helpen opzetten van een commerciële activiteit zoals maken en verkopen van souvenirs aan toeristen.

of

Doorbreken armoede cirkel

Gericht zijn op het mogelijk maken dat personen met hun familie de armoede cirkel kunnen doorbreken zodat hun situatie blijvend verbetert.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld het financieren van studie of training, waardoor een persoon via een gedegen opleiding een goed betaalde baan kan bemachtigen.

Bij de projecten gericht op natuurbehoud zullen we ons met name richten op ideeën en projecten die ten doel hebben de fondswerving voor natuurbehoud in Afrika te vergroten, of directe financiële ondersteuning aan organisaties die zich in Afrika inzetten voor natuurbehoud, zoals bijvoorbeeld de organisatie ‘Save The Rhino’.

Bestuur

\

Voorzitter

Wouter Vergeer
\

Secretaris

Martijn Segers
\

Penningmeester

Jeroen Beekwilder
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Beslissingsbevoegdheid over vermogen van de stichting
De afzonderlijke leden van het bestuur hebben geen meerderheid in zeggenschap over het vermogen van de stichting. Bij beslissingen heeft elk bestuurslid één stem. Hierdoor is verzekerd dat de stichting onafhankelijk is van donateurs en begunstigden en is voldaan aan het ‘beschikkingsmachtscriterium’ .

Activiteiten & verantwoording

Activiteiten 2020

Activiteiten 2019

Activiteiten 2018

 

Contact

Stichting SafariBookings Foundation
Veemarktkade 8 (unit 6249)
5222 AE ‘s-Hertogenbosch

[t] +31 737 070 929
[e] info@safaribookings.foundation

RSIN / Fiscaal nr: 8158.37.781 (ANBI)
Nummer KvK: 17188138
Bankrekening: NL77 RABO 0111 5636 07